INFORMACJE o projekcie „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”


Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski uprzejmie informuje, że Powiat Ciechanowski realizuje projekt „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Projekt był realizowany przez Powiat Ciechanowski do 31 lipca 2015 roku. Od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 31 lipca 2020 roku, realizator projektu będzie utrzymywał osiągnięte w projekcie cele, m.in. poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz obsługę serwisową użyczonych komputerów.

Ostateczna wartość projektu wynosi: 9.748.662,67 zł, w tym udział Unii Europejskiej: 8.192.195,65.

Głównym celem projektu jest zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-Usług w społeczeństwie. Osiągnięcie celów projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym. W ramach projektu zakupionych zostało 1630 sztuk sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dostęp do sieci dla 1650 gospodarstw domowych z terenu powiatu ciechanowskiego, w tym miasta Ciechanowa. Osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w ramach projektu, które otrzymały komputer z dostępem do internetu, zostały przeszkolone z jego obsługi. Powiat uruchomił w ramach projektu 60 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w jednostkach powiatowych, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, z których każdy mieszkaniec może skorzystać bezpłatnie.

Projekt skierowany jest do 1650 gospodarstw domowych które zostaną wybrane spośród grup docelowych projektu, tj.:

1) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń społecznych. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 182) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823);

2) gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Granicę dochodu w 2013 roku ustalone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych;

3) dzieci i młodzieży uczącej się, w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. Chodzi o dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Beneficjenci ostateczni w tej grupie będą typowani do otrzymania wsparcia przez szkoły przy udziale Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej;

4) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Przepisy polskiego prawa uznają równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające (np. Powiatowy Zespół orzekania o niepełnosprawności w Ciechanowie przy ul. Kopernika) i orzeczeń lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 roku, jeżeli nie utraciły ważności. Podstawa prawna: ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721). I tak:

- orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – traktuje się równoważnie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – traktuje się równoważnie z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wydane przed 1 stycznia 1998 roku, jeżeli nie utraciły ważności – traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Oznacza to, że o zaliczeniu do:

- I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciło mocy i upoważnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się równoważnie z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

5) osób z grupy 50+, których przeciętny dochód na osobę w rodzinie (wg definicji z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem w monitorze polskim przez Prezesa ZUS;

6) dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS w biuletynie statystycznym;

7) rodzin zastępczych

 

Uczestnicy projektu oprócz spełnienia jednego z wymogów podmiotowych uczestnictwa będą musieli spełnić ponadto następujące warunki:

- posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu,

- nie posiadać dostępu do Internetu,

- zobowiązać się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

W ramach projektu uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani otrzymali komputer i bezpłatne łącze internetowe. Komputer otrzymało 1650 osób. Dodatkowo 20 osób, posiadających komputer, a nie posiadających dostępu do internetu otrzymało łącze internetowe.

Każdy z uczestników projektu został bezpłatnie przeszkolony zarówno w zakresie obsługi komputera, jak i korzystania z Internetu.

Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe do projektu znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów 536 800 117, 536 800 118, 536 800 110 i 536 800 130.

Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.

   

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo portalu Facebook
Logo serwisu ePUAP
Powrót na początek strony