INFORMACJE o projekcie „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”

Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski uprzejmie informuje, że Powiat Ciechanowski realizuje projekt „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

 

Łączna wartość otrzymanego przez Powiat Ciechanowski dofinansowania na realizację projektu wynosi 19 992 281,10 zł. Projekt będzie realizowany przez Powiat Ciechanowski do 31 lipca 2015 r.

 

Głównym celem projektu jest zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-Usług w społeczeństwie. Osiągnięcie celów projektu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym. W ramach projektu zakupionych zostanie 2185 sztuk sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz dostęp do sieci dla 2500 gospodarstw domowych z terenu powiatu ciechanowskiego w tym miasta Ciechanowa. Osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w ramach projektu, które otrzymają komputer z dostępem do internetu, zostaną przeszkolone z jego obsługi. Powiat uruchomi w ramach projektu 60 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w jednostkach powiatowych, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie, Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, z których każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać bezpłatnie.

 

Projekt skierowany jest do 2500 gospodarstw domowych które zostaną wybrane spośród grup docelowych projektu, tj.:

 1. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń społecznych. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 182) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823). Od dnia 1 października 2012 r. kryteria dochodowe wynoszą:
  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł,
  2. dla osoby w rodzinie – 456 zł.
 2. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Granicę dochodu w 2013 roku ustalone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 959):
  1. dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty – 539 zł,
  2. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty – 623 zł,
 3. dzieci i młodzieży uczącej się, w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. Chodzi o dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Beneficjenci ostateczni w tej grupie będą typowani do otrzymania wsparcia przez szkoły przy udziale Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
 4. osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Przepisy polskiego prawa uznają równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające (np. Powiatowy Zespół orzekania o niepełnosprawności w Ciechanowie przy ul. Kopernika) i orzeczeń lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 roku, jeżeli nie utraciły ważności. Podstawa prawna: ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721). I tak:
  1. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – traktuje się równoważnie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – traktuje się równoważnie z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wydane przed 1 stycznia 1998 roku, jeżeli nie utraciły ważności – traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że o zaliczeniu do:
  4. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  5. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  6. orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciło mocy i upoważnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się równoważnie z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 5. osób z grupy 50+, których przeciętny dochód na osobę w rodzinie (wg definicji z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem w monitorze polskim przez Prezesa ZUS. Obecnie kwota ta wynosi od 1 marca 2013 r. – 831,15 zł. Kwota dla naboru dodatkowego wynosi 844,45 zł.
 6. dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” publikowany przez Prezesa GUS w biuletynie statystycznym. Ostatni publikowany za 2012 rok wyniósł 1270,28 zł. (Ostatni publikowany za 2013 rok wyniósł 1299,07 zł – dla naboru dodatkowego).

Uczestnicy projektu oprócz spełnienia jednego z wymogów podmiotowych uczestnictwa będą musieli spełnić ponadto następujące warunki:

 1. posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatu,
 2. nie posiadać dostępu do Internetu,
 3. zobowiązać się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani otrzymają komputer i bezpłatne łącze internetowe. Komputer otrzyma 2185 osób. Dodatkowo 315 osób, posiadających komputer, a nie posiadających dostępu do internetu otrzyma łącze internetowe.

Każdy z uczestników projektu zostanie bezpłatnie przeszkolony zarówno w zakresie obsługi komputera, jak i korzystania z Internetu.

 

Podstawowa rekrutacja beneficjentów do projektu odbyła się w okresie od 3 marca 2014 r. do 30 maja 2014 r. Rekrutacja dodatkowa trwa od 3 czerwca 2014 r. do 11 lipca 2014 r. i obejmuje cały powiat w tym miasto Ciechanów.

 

Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe do projektu znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów 536 800 117, 536 800 118, 536 800 110 i 536 800 130.

 

Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość" wszelkie prawa zastrzeżone.

Powrót na początek strony